dilluns, d’octubre 08, 2012

PROGRESSIVITAT EN ELS TRIBUTS MUNICIPALS A XÀTIVA

El passat divendres el govern del PP de Xàtiva aprovà en sessió plenària les ordenances fiscals per a l'exercici 2013. S'aprovà el conjunt d'impostos, taxes i preus públics que la ciutadania haurà de pagar per fer front als serveis que ofereix el consistori, amb un augment generalitzat del 2,7%. Tanmateix, aquell debat es plantejà amb molt poc rigor i en un escenari allunyat del marc legal. De fet, la proposta d'ingressos es presentà sense anar acompanyada d'una projecció pressupostària de despeses. En canvi, nosaltres des del Grup Municipal d'Esquerra Unida reivindicàrem l'estricte compliment de la norma, però sobretot subratllàrem la necessitat de partir des de zero per construir unes ordenances que tingueren en compte el nivell de renda de la ciutadania i un pressupost municipal d'acord amb l'actual context de crisi.

Evidentment el repte que plantegem comporta un gran esforç, perquè partim d'una administració local on els setze anys de govern popular han donat lloc a contractacions incorrectes acompanyades d'importants sobrecostos, inversions desorientades com la rehabilitació de la plaça de bous o la política imperial de grans events que continua ben vigent. Sense oblidar-nos, tampoc, d'un moment històric on la dictadura dels mercats preten imposar-se trencant el marge d'acció de les institucions públiques, així com la imposició d'uns límits d'endeutament asfixiants. No obstant això, al nostre parer l'empeny municipal ha d'anar més enllà de complir amb les obligacions legals, per situar-se en allò que realment necessita la ciutadania. Però com ho fem? Per una banda, racionalització de la despesa innecessària, així com l'elaboració d'unes ordenances que faciliten un punt d'equilibri just i solidari; més recursos a disposició de l'Ajuntament procedents d'aquells sectors amb rendes més altes i menys pressió fiscal per aquelles famílies més castigades per l'actual crisi.

De fet, és en aquest nou entorn d'excepcionalitat on nosaltres des de l'esquerra presentem el nostre relat. Aquells que tinguen un menor poder adquisitiu i presenten uns consums responsables i sostenibles han de pagar menys al servei de recaptació municipal. Mentre que les rendes altes i els consums irresponsables, d'una manera solidària, han d'assumir el cost real del serveis que se'ls ofereix des de l'Ajuntament. A nosaltres no ens val el discurs encaminat a la baixada generalitzada dels tributs municipals, perquè això ens condueix directament a la retallada i al desballestament dels serveis municipals. Pel que fa als impostos, com ara l'IBI, la normativa estatal no ens permet l'aplicació de principis progressius arran de la renda personal, com a conseqüència d'una Llei d'Hisendes Locals recolzada tant pel PP com pel PSOE. Ara bé, en quant a les taxes i preus públics sí que podem aplicar una progressivitat social i verda a la ciutat. La tarifació social de taxes i preus públics consisteix en determinar el cost real de cadascun dels serveis que s'ofereixen per aplicar un escalat de descomptes, però solament per aquells ciutadans que situen els seues ingressos per baix del doble del salari mínim interprofessional. D'aquesta manera, evitaríem que la gran majoria continue subvencionant serveis d'una manera injusta, cap aquells sectors de la població que compten amb suficients recursos per assumir el cost real de serveis com ara la taxa del fem, on les tarifes de pagament no són el suficientment específiques per cada cas afavorint així a les grans propietats i exhonerant de la tarifació a l'esglèsia. O com ocorre amb les instal·lacions esportives, on el dèficit del servei suposa un sobrecost del 67% per a les arques municipals, sense tenir-se en cap moment en compte el nivell de renda d'aquells que fan ús de les instal·lacions per dur a terme una gradació de preus. En quant a la fiscalitat verda, proposem un consum responsable bonificat per trams de consum. Veiem totalment injust que independentment dels m3 d'aigua consumits per família, el preu del m3 siga el mateix per a tots.

Aquesta fou i és la nostra proposta plantejada amb l'objecte de suavitzar l'impacte fiscal sobre la gent de baix, així com la  tan necessària continuïtat i accés de tots als serveis municipals. Tanmateix, durant el passat plenari ens vàrem trobar amb un mur, representat per l'equip de govern del PP, gens permeable a les nostres propostes i als problemes reals. No obstant això, insistim i insistirem en demostrar que la ciutat necessita una proposta de contribucions lligada als conceptes d'equitat, solidaritat i sostenibilitat. En tot cas, l'aprovació de les Ordenances Fiscals per a l'any 2013 són tot un exemple de com el Partit Popular continua defenent els interessos d'una determinat sector de població que no representa a la majoria.

Portaveu Municipal d'EU Xàtiva
Miquel Lorente

Publicat en Levante EMV La Costera-La Canal-La Vall d'Albaida
11-10-2012